{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Algemene voorwaarden

 

Leveringsvoorwaarden

De website www.printbehang.be hierna vermeld als printbehang.be is een productieonderdeel van Publipunt bvba. Printbehang is enkel een roepnaam. Publipunt bvba is een vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd in België te 9940 Evergem, Doornstraat 94a en stelt klanten via haar website in de gelegenheid haar producten te bestellen. Het ondernemingsnummer is BE 0834 892 856. Publipunt bvba behoudt het recht voor om deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren. Het accepteren van een aanbieding dan wel het bestellen van producten houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden onvoorwaardelijk aanvaardt. Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk door Publipunt bvba worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Printbhang is een online printafdeling die is gespecialiseerd in het printen van digitale bestanden in diverse formaten en op verschillende materialen, gebruik makend van een editor op www.printbehang.be Onder de klant (consument) wordt verstaan de natuurlijke persoon die aan printbehang opdracht geeft tot het leveren van goederen en/of verrichten van diensten voor niet professionele doeleinden. Een professionele gebruiker is iedere andere opdrachtgever. Alleen de klant (consument) wordt beschermd door de Belgische consumenten wetgeving.

Gebruiksvoorwaarden

U bent aansprakelijk voor alle beelden die u download of kopieert via de website www.printbehang.be. Dat houdt in dat u er uitdrukkelijk mee instemt met het oog op de wettelijke bescherming van persoonsgegevens of andere van toepassing zijnde wetgeving geen fotografische beelden zult downloaden die in strijd zijn met het auteursrecht of enig ander eigendomsrecht. Onwettig gebruik van de site is niet toegestaan. Het is dus verboden om onwettige content te uploaden, te posten, er afdrukken van te bestellen, te e-mailen, te versturen of op andere wijze te communiceren, In het bijzonder geen racistische, xenofobe, antisemitische, islamofobe, discriminatoire, seksistische, pornografische afbeeldingen en/of teksten. U bent verantwoordelijk voor alle verliezen of schade die voortvloeit uit overtreding van deze clausule. In het geval van een dergelijke overtreding dient u printbehang schadeloos te stellen voor alle kosten die hieruit voortvloeien (inclusief gerechtskosten). Printbehang behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving maatregelen te treffen in het geval deze clausule wordt overtreden of indien er serieuze indicaties zijn van een dergelijke overtreding, zonder dat u daarbij enig recht op schadevergoeding kunt claimen. Printbehang kan in een dergelijk geval de toegang tot de beelden weigeren, alle betreffende beelden van de server verwijderen, weigeren een bestelling uit te voeren of iedere dienst die via de website van printbehang wordt aangeboden te blokkeren. Tenslotte kan printbehang uw persoonlijke gegevens evenals kopieën van door u geuploade beelden verstrekken aan de rechtelijke macht en andere overheidsinstanties als we daartoe wettelijk worden verplicht.

Een bestelling plaatsen

Met het bevestigen van uw bestelling geeft u ons definitief opdracht een bestelling uit te voeren. We accepteren deze opdracht door u per e-mail een orderbevestiging te sturen. Tijdens het bestellen leidt de website u stap voor stap door het bestelproces. Tijdens dit bestelproces kunt u uw bestelling wijzigen of uw gegevens op ieder moment corrigeren door eenvoudigweg terug te gaan naar eerdere stappen. Bij het bevestigen van de bestelling wordt een overzicht van de bestelling getoond met een samenvatting van alle details van de bestelling. Controleer a.u.b. alle details en corrigeer deze waar nodig. Wij verzoeken u accurate en exacte informatie te verstrekken over de identiteit van de ontvanger van de bestelling en het afleveradres en het e-mail adres waar de bevestigings e-mail van de bestelling naartoe gestuurd kunnen worden. Is het bestelproces eenmaal voltooid, dan zijn wijzigingen niet meer mogelijk.

Vereiste resolutie van uw digitale foto's

Je moet er rekening mee houden dat digitale beelden die worden geprint een minimale pixel-resolutie moeten hebben. De site geeft aan of de digitale beelden al dan niet de vereiste resolutie hebben om geprint te kunnen worden. Er kan op diverse plaatsen tijdens het bestelproces visueel gecontroleerd worden of de resolutie/kwaliteit aan uw wensen voldoet. Printbehang is echter niet verantwoordelijk, als een beeld dat de minimale resolutie niet heeft toch wordt opgeladen. printbehang is ook niet verantwoordelijk wanneer niet wordt gewezen op een te lage resolutie. U bent steeds verantwoordelijk voor de pixelresolutie van de beelden die u gebruikt in onze editor. Zelfs als u een beeld gebruikt dat niet de vereiste minimumresolutie heeft om een scherp, duidelijk en kleurecht behang te produceren, dan bent u als klant gehouden aan de betaling van de geplaatste bestelling.

Gebruikersvoorwaarden van online geplaatste foto's

Het bestellen van een product of het gebruik maken van het gebruikersaccount verleent printbehang geen rechten op de foto’s die op haar server staan opgeslagen, doch slechts het recht om de door de klant bestelde diensten uit te voeren.

Prijs

De prijzen voor de productie van uw bestelling zijn dezelfde als de prijzen die op het moment van uw bestelling op de website worden vermeld. De prijs bestaat steeds uit een vaste prijs per vierkante meter, aangevuld met kosten voor auteursrechten op gebruikte beelden of motieven uit bigstockphoto.com. De prijzen worden tevens vermeld in het overzicht van de bestelling. De prijzen worden vermeld in euro. Alle prijzen zijn BTW inclusief.

Betaling en facturering

De printbehang website biedt het stripe betaalsysteem aan. De keuze van betaling gebeurt op het einde van het bestelproces. Printbehang behoudt zich het recht voor om de betalingsdetails te valideren en om de levering van de producten op te schorten tot na ontvangst van de volledige betaling. De bestelde producten worden gedurende een termijn van 7 werkdagen voor u gereserveerd, in afwachting van de betaling. Indien na deze termijn geen betaling is ontvangen, kan printbehang de bestelling annuleren. Na betaling zal de klant indien gewenst een factuur ontvangen. .

Levering

Printbehang kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering. Als uw bestelling niet binnen de 30 kalenderdagen na de orderbevestigingsdatum geleverd wordt, dient u Printbehang hiervan schriftelijk te informeren binnen 6 weken na de orderbevestigingsdatum, op straffe van verval. Printbehang zal dan uw bestelde producten opnieuw aanmaken zonder extra kosten in rekening te brengen of de totale productiekosten terugbetalen. De keuze tussen deze twee opties is exclusief voorbehouden aan printbehang. In geen geval zal printbehang gehouden zijn tot betaling van schadevergoeding aan de klant wegens vertragingen bij de levering. U bent verplicht de aflevering van uw bestelling mogelijk te maken. Tot de benodigde informatie behoren een volledig en correct afleveradres en de beschikbaarheid van een postbus voorzien van de naam van de ontvanger. Voor alle geretourneerde pakketjes naar printbehang door een fout van de klant (bijv. onjuist afleveradres, geadresseerde onbekend, ontvangst geweigerd, niet afhalen van het pakket op het postkantoor binnen de gestelde termijn of anders), is printbehang na aangetekende ingebrekestelling gerechtigd om de overeenkomst zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging op te schorten of te ontbinden. U maakt in dit geval geen aanspraak op enige compensatie. Doordat de logistieke kosten voor het beheren van retouren ver uitgaan boven wat redelijkerwijs van printbehang verwacht mag worden, is het opnieuw verzenden van retourgekomen bestellingen niet mogelijk. Om de privacy van onze klanten te beschermen wordt elke geretourneerde bestelling onmiddellijk na ontvangst vernietigd. Voor aan printbehang geretourneerde pakketjes door haar eigen fout of een fout van bpost zal printbehang de bestelling op eigen kosten opnieuw produceren en verzenden. printbehang zal in voorkomend geval niet gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan de klant. Wat gebeurt er als uw bestelling tijdens het transport wordt beschadigd? 
Neem eenvoudig contact op met printbehang via info@printbehang.be en stuur ons daarbij als bijlage een digitale foto van het beschadigde product. Printbehang zal vervolgens de beschadigde producten opnieuw vervaardigen en de bestelling zonder extra kosten aan de klant versturen.

Klachten

Alle klachten met betrekking tot de geleverde producten moeten op straffe van verval schriftelijk (hetzij per e-mail via info@printbehang.be; hetzij aangetekend) en gemotiveerd, eventueel met mededeling van een foto, gebeuren binnen de 7 dagen na levering en in elk geval, voor verwerking en/of ingebruikname van de goederen. In voorkomend geval is de aansprakelijkheid van printbehang beperkt tot de vervanging van de niet-conforme producten. In geen geval zal printbehang gehouden zijn tot betaling van een schadevergoeding. printbehang is niet verantwoordelijk voor schade die het gevolg zijn van het niet-naleven van de instructies zoals vermeld op deze website en/of een niet correcte plaatsing van het behang.

Archivage van uw bestellingen

De bestanden en informatie over uw bestellingen worden door ons 30 dagen opgeslagen, dit voor het geval er problemen ontstaan bij de uitvoering of levering van uw bestelling. Tijdens deze periode kan u eveneens een herbestelling plaatsen zonder dat u uw foto's opnieuw moet uploaden

Eigendomsoverdracht

Alle bestellingen blijven eigendom van printbehang tot dat de volledige betaling door printbehang is ontvangen.

Annuleren

Alle producten worden op maat vervaardigd naar de wensen en specificaties van de klant. Als gevolg daarvan is annuleren van een bestelling niet mogelijk. Enkel bij aankoop van accessoires is 14 dagen retourrecht van toepassing.

Intellectuele eigendomsrechten website

Alle elementen van de website printbehang zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn de exclusieve eigendom van printbehang.

Toepasselijk recht

Het Belgische recht is tussen partijen van toepassing en de rechtbanken van Gent zijn bevoegd.